...

5 ข้อ ที่คุณต้องอึ้ง!! กับเกษตรอินทรีย์

1. ตลาดเกษตรอินทรีย์ขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ25 ต่อปี

ในปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 600,000 ล้านบาทโดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 25 ต่อปี

2. ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์มีการประกาศใช้มากว่า 20 ปี

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ (Organic food Production Act-OFPA) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ.1990)

3. ผลผลิตพืชอินทรีย์เก็บรักษาได้ทนทาน

ผลผลิตพืชอินทรีย์ จะมีรูปร่างดีสมส่วนสีสวยเป็นปกติกลิ่นหอมตามธรรมชาติเก็บรักษาได้ทนทาน

...

4. การทำเกษตรอินทรีย์คือ ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์

การทำเกษตรอินทรีย์ ไม่มีสารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศเพื่อส่งเสริมความอุดสมสมบูรณ์ของดินความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์

5. ลดการเสียชีวิตและการเกิดโรคจากสารปนเปื้อนในพืชผักผลไม้กว่า 80%

จากการศึกษาพบว่า 80% ของการเกิดโรคมะเร็ง มีสาเหตุมาจากสารพิษในสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะจากสารเคมีและยากำจัดแมลง ที่ส่งผลต่อทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ก่อให้เกิดโรคความบกพร่องทางสมอง ออทิสติก ไอคิวต่ำ สมาธิสั้น อารมณ์รุนแรง ซึมเศร้า เบาหวาน โรคอ้วนในเด็ก และไบโพล่าร์

...