...

แนวทางพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปี 2560 - 2564

หลายปีที่ผ่านมาเกษตรอินทรีย์เริ่มตื่นตัวมากขึ้น ในส่วนของตลาดโลก ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ยุโรป หรือแถบเอเซีย ออสเตเรีย มีกระแสนิยมมากขึ้น โดยทางภาครัฐของประเทศไทยได้มีการสนับสนุนและให้น้ำหนักกับการเกษตรอินทรีย์มากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 4 ด้าน

...

แนวโน้มความนิยมในสินค้าและผลิตภัณฑ์อินทรีย์

...
...

แม้ว่าไทยจะเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ แต่สิ่งที่ต้องเร่งผลักดันกัน คือ เรื่อ'มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อการส่งออกต่อไป

...
...

พื้นที่เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 2 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด และมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นในปี 2564

สำหรับพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.bltbangkok.com/News/ผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยสู่ตลาดโลก

...