...

ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีได้อย่างไร ?

3 ขั้นตอน ของการรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

1. ทำสัญญาข้อตกลงการใช้ตรา 2. ส่งตัวอย่างฉลากให้ทาง มกท. ก่อนพิมพ์ ทุกอย่างตรงตรงตามมาตรฐาน 3. ต้องได้รับหนังสืออนุมัติ เป็นลายลักษณ์อักษร

ดังนั้น การเปลี่ยนฉลากใหม่ หรือทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องทำการขออนุมัติใหม่ทุกครั้ง

คำจำกัดความของตรา – โลโก้

ตรา มกท.

...

ตราสำนักงานมาตรฐานเกษจรอินทรีย์ (มกท.) ซึ่งเป็นสมบัติของ มกท.

โลโก้ IFOAM

...

โลโก้ของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movement - IFOAM) เป็นสมบัติของ IFOAM ห้ามใช้โลโก้ IFOAM บนผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ได้ รับการรับรองจาก มกท.

ตรา IFOAM

...

ประกอบด้วยโลโก้ IFOAM และ คำาว่า “accredited” ซึ่งเป็นรูปแบบที่ให้นำไปใช้บนบรรจุภัณฑ์ โดยจะต้อง ใช้ร่วมกับตรา มกท. ห้ามใช้ตรา IFOAM เพียงอย่างเดียว และห้ามทำการดัดแปลงเป็นแบบอื่น (นอกจากย่อส่วนหรือขยายเท่านั้น)

ตรา มกท. ร่วมกับ IFOAM

...
...

เป็นการรวมกันของตรา มกท. และตรา IFOAM เป็นรูปแบบตรา ที่ผู้ผลิต-ผู้ประกอบการจะได้รับอนุญาตให้ใช้บนบรรจุภัณฑ์หลังจากที่เซ็นสัญญาว่าด้วยการใช้ ตราเกษตรอินทรีย์แล้ว เท่านั้น

...
...

ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป สำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป

ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานของประเทศแคนาดา สำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์ ของประเทศแคนาดา

ตราเกษตรอินทรีย์ สหรัฐอเมรกิา

...

ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง เกษตรอินทรีย์ของสหรัฐอเมริกา

...