...

ประเภทของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

...

ทุกวันนี้ในท้องตลาดบ้านเราจึงมีสินค้าเกษตรมากมายที่อ้างหรือเรียกตัวเองว่าเป็นผลผลิตอินทรีย์ หรือเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ แล้วมันต่างกันอย่างไร ??

เคมี หรือ ผักผลไม้เคมี

...
...

ผลผลิตจากระบบเกษตรทั่วไปที่ใช้สารเคมี โดยไม่มีการตรวจสอบควบคุม

อนามัย หรือ ผักผลไม้อนามัย

...

ผลผลิตจากระบบเกษตรที่ใช้สารเคมี แต่ควบคุมปริมาณสารเคมีตกค้างให้ไม่เกินระดับที่เป็นอันตรายต่อการบริโภคตามเกณฑ์ที่กำหนด

ไร้ดิน หรือ ผักไฮโดรโฟนิก

...
...

ระบบเกษตรที่ใช้สารเคมี แต่ควบคุมปริมาณสารเคมีตกค้างให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยต่อการบริโภค

ระบบเกษตรที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน คือ ปลูกในน้ำที่ให้สารอาหารพืชสังเคราะห์ ทั้งที่เป็นเคมีและสังเคราะห์จากวัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.ku.ac.th/FOODS/Tammasak/index_hydroponic.html

ไร้สารเคมีหรือสารพิษปนเปื้อน

อินทรีย์ หรือ ออร์แกนิก

...

ระบบเกษตรที่ไม่ใช้ทั้งยาฆ่าแมลงเคมีและปุ๋ยเคมีในการผลิต แต่อาจมีรายละเอียดในกระบวนการปลูกที่ยังก่อนผลเสียกับผู้บริโภคหรือสิ่งแวดล้อมอยู่ ไม่มีการจดบันทึกข้อมูลกระบวนการปลูก

ระบบเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีการจดบันทึกกิจกรรมการผลิตในทุกขั้นตอน และเก็บรักษาข้อมูลเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

อ่านเพิ่มเติม : http://www.nawachione.org/articles/การแบ่งระดับความปลอดภั/

...