...

เกษตร 4.0

ด้วยยุคสมัยที่ก้าวล้ำในด้านเทคโนโลยีทำให้นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็วรวมถึง ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรได้มีการขับเคลื่อนแนวคิดให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0

4.0 คือ อะไร บางคนอาจยังไม่รู้

ก่อนจะมาถึง 4.0 ในยุค 1.0 การเกษตรถือเป็นอาชีพหลักของประชาชน ต่อมาในยุค 2.0 – 3.0 เป็นยุคของการใช้ต้นทุนเดิมบวกกับศักยภาพทางการศึกษาในการทำอุตสาหกรรม จนขยายออกสู่การส่งออกนอกประเทศเริ่มนำต้นทุนจากต่างประเทศเข้ามาใช้

ยุค 4.0 เกษตรดั้งเดิม สู่เกษตรสมัยใหม

การดำเนินงานในด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำการเกษตร การส่งเสริมให้ข้อมูลเข้าถึงง่าย เพิ่มศักยภาพการผลิต นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม คือ สิ่งที่เราจะเจอในเกษตร 4.0

TIP :การให้ความสำคัญต่ออาหารสุขภาพ ในภาคของเกษตรอินทรีย์เองเริ่มตื่นตัวและขับเคลื่อนตามนโยบาย เพื่อเราจะก้าวสู่การเป็นผู้นำในประเทศ

...

ข้อสรุปง่ายๆ ของเกษตรอินทรีย์ยุค 4.0 คือ เน้นให้เกษตรกรช่วยเหลือพึ่งพาตนเอง นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาในการทำการเกษตร ไม่เอาเปรียบใครและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แหล่งที่มา : http://intelagro.com/2016/12/26/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3-4-0-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84/

...