...

เส้นทางของพ่อ .. สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

“เมื่อทำได้สำเร็จชาวเขาก็จะไม่เร่ร่อนทำไร่เลื่อนลอย ตัดไม้ทำลายป่าอย่างที่เคยทำ”

ต้นเหตุของการทำไร่เลื่อนลอยเกิดจากอะไร ?

ปัญหาหนึ่งของชาวเขา คือ การทำไร่เลื่อนลอย เพราะ พวกเขามักจะย้ายพื้นที่ปลูกไปเรื่อยๆ พื้นที่ส่วนไหนเสื่อมสภาพ เขาก็จะย้ายพื้นที่ปลูกแหล่งใหม่ จึงทำให้เกิดสภาพเสื่อมโทรมของดินและเกิดวัชพืชมากขึ้น

...

แล้วจะมีวิธีการแก้ปัญหาตรงส่วนนี้ยังไง ?

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงทราบและเข้าใจถึงแก่นของปัญหาเป็นอย่างดี จึงได้ทรงจัดตั้งโครงการหลวงขึ้น เพื่อเกษตรกรชาวเขาจะหันมาทำการเกษตรแทนการปลูกฝิ่น โดยใช้ชื่อเรียกว่า “ สถานีเกษตร “ และสถานีแรกของการจัดตั้งโครงการหลวง คือ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางด้วยจำนวนเงิน 1,500 บาท

ชนเผ่าอ่างขาง มีอยู่ 4 เผ่าด้วยกัน ไทยใหญ่ มูเซอดำ ปะหล่อง และ จีนยูนนาน

จากการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันนั้น ทำให้หมู่บ้านอ่างขางแปรสภาพจากเขาหัวโล้นกลายเป็นแหล่งการเกษตรอินทรีย์ที่มีพืชพันธุ์นานาชนิด อาทิเช่น เรือนดอกไม้ สวนกลางแจ้ง เรือนสตรอว์เบอร์รี-บ้านนอแล โรงเรือนผักเมืองหนาว แม้กระทั่งดอกซากุระญี่ปุ่น จุดชมวิว และอีกหลากหลายสถานที่ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์

TIP :อ่างขาง เป็นภาษาเหนือ หมายถึง อ่างรูปสี่เหลี่ยมตามลักษณะของดอยอ่างขาง เป็นดอยที่มีรูปร่างเป็นหุบเขายาวรอบประมาณ 5 กิโลเมตร กว้าง 3 กิโลเมตร ตรงกลางของอ่างขางเดิมเป็นภูเขาสูง เนื่องจากเป็นภูเขาหินปูนพอถูกฝนเซาะนานเข้า จึงละลายเป็นโพรงจนยุบตัวเป็นแอ่ง มีพื้นที่ราบกว้างไม่เกิน 200 เมตร

...

ที่มา : http://www.angkhangstation.com/index.php?group=Travel&page=Album&no=6

ที่มา : http://www.thairoyalprojecttour.com/?p=1091

...