...

“เกษตรของพ่อ” .. ต้นแบบเกษตรอินทรีย์

"เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรกร รายได้ของประเทศที่ได้มาจากการสร้างความเจริญด้านต่าง ๆ เป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่า ความเจริญของประเทศต้องอาศัยความเจริญของการเกษตรเป็นสำคัญ และงานทุก ๆ ฝ่ายจะดำเนินก้าวหน้าไปได้ก็เพราะการเกษตรของเราเจริญ"

...

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ๓ กรกฎาคม ๒๕๐๗

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต้นแบบของการเกษตรกรรม

ถ้าเรามองย้อนกลับไปเมื่อหลาย 10 ปีก่อน แผ่นดินไทยของเราไม่ได้มีสภาพความเป็นอยู่เหมือนทุกวันนี้ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างได้เกิดขึ้นจากจุดเล็กๆ บนพื้นที่ส่วนพระองค์ แนวทางการพัฒนาการเกษตรกรรมพระองค์ทรงให้ความสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาทดลอง วิจัยพันธุ์พืชต่างๆ ทั้งพืชทั่วไปและพืชเศรษฐกิจ การปรับปรุงหน้าดิน บำรุงดินด้วยพืชสมุนไพร ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช ฯลฯ

TIP :พืชเศรษฐกิจ พืชที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต มีลักษณะเด่นทางด้านการค้า

สำหรับแนวทางการพัฒนาการเกษตรกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบให้กับ สิ่งที่พระองค์ได้ทำทั้งหมดนั้น พระองค์ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของพระองค์เอง แต่ทรงทำเพื่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน สิ่งที่เป็นพระราชประสงค์แรก คือ การทำให้เกษตรพึ่งพาตนเองได้

...

แนวทางสุดท้ายที่พระองค์ได้ทรงเน้นย้ำอยู่เสมอ คือ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสิ่งนี้มีผลต่อการพัฒนาการเกษตรโดยตรง การอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศระยะยาว

...

การบำรุงดิน ปรับสภาพหน้าดิน รักษาแหล่งน้ำ หยุดใช้สารเคมี หันมาใช้ปุ๋ยจากทรัพยากรธรรมชาติ คือ หัวใจหลักในการทำเกษตรกรรม

แหล่งที่มา : https://web.ku.ac.th/king72/2539/menu.htm

...