...

ตามรอยพ่อ .. เกษตรพอเพียง

...

ขอบคุณภาพจาก : Sarawut Itsaranuwut

การทำเกษตรอินทรีย์ คือ การใช้ปัจจัยที่มีอยู่ในการทำการเกษตร ดังนั้น การทำเกษตรอินทรีย์จึงมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างปริมาณผลผลิตที่ดีกว่า ไม่ใช้สารเคมีในการผลิตนั่นเองและเมื่อเราไม่ใช้สารเคมีในการผลิต ผลผลิตของเราจะไม่ถูกปนเปื้อนจากสารเคมีตกค้าง ผู้บริโภคปลอดภัย สิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์

• การใช้ต้นทุนในการผลิต ก็ต่ำกว่าการผลิตโดยใช้สารเคมี

• ไม่มีกลิ่นฉุนของสารเคมีที่ระเหยขึ้นมาด้วย

เพราะการเกษตรอินทรีย์ เน้นการใช้วัตถุดิบหมุนเวียน เช่น การใช้ปุ๋ยคอก ฟางข้าว เศษอาหารที่เหลือนำมาทำปุ๋ยหมัก รวมถึงคุณภาพชีวิตดีขึ้น เพราะ ปราศจากการใช้สารเคมี ทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้น

...

ผลที่ได้รับจากการทำเกษตรอินทรีย์ ได้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์คืนมา

เห็นได้ว่าหลักแนวปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ที่ได้ให้ไว้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการทำการเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผืนแผ่นดินอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา การอยู่อย่างพอกิน ใช้อย่างพอเพียง ช่วยทำให้ชีวิตของเราทุกคนดีขึ้น รวมถึงสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ อากาศ ดีขึ้นด้วย

อ่านเพิ่มเติม : www.organicnaturalexpo2017.com/2017/06/27/เกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง/

...