...

น้ำบาดาล ทำเกษตรอินทรีย์ได้จริงหรือ ?

...

ไม่ว่าจะเป็น น้ำ ดิน ปุ๋ย สิ่งเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดสารพิษตกค้างจากการดูดซึมธาตุอาหาร ถึงแม้ว่าเราจะล้างพืชผักก่อนรับประทาน แต่อย่าลืมว่า สารที่ตกค้างจากการดูดซึมเราไม่สามารถล้างออกได้ บทบาทสำคัญของการทำการเกษตร คือ น้ำ ที่นำมาใช้ในการเกษตร

น้ำบาดาล นำมาทำเกษตรได้จริงหรือ ?

ตอบ น้ำบาดาล มีบทบาทมากในการนำไปเพาะปลูกทำนา ปลูกพืชไร่ ชาวบ้านเองได้ใช้น้ำบาดาลมากว่า 20 ปี

น้ำ เป็นปัจจัยสำคัญด้านหนึ่งในการทำการเกษตร หากาน้ำที่นำมาใช้ในการเกษตรมีสารปนเปื้อน ผลผลิตทางการเกษตรของเราก็จะได้รับผลกระทบ รวมถึงผู้บริโภคได้รับผลกระทบตามมาเช่นกัน

น้ำ จากแหล่งน้ำอื่นๆ เช่น น้ำประปา น้ำในลำห้วย น้ำคลอง ก็สามารถนำมาใช้ได้ในทางการเกษตรได้ แต่สำหรับทางการเกษตรอินทรีย์เราจะไม่นิยม เพราะ มีคลอรีน เสี่ยงต่อสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ ซึ่งอาจมาจากการปล่อยน้ำทิ้ง ปุ๋ยเคมีที่มาจากแปลงอื่น หรือจากเศษขยะ เศษอาหารที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำ

Read More :http://www.aseangreenhub.in.th/envinat-ac/index.php/th/newsandevents-feed/207-2014-04-23-08-54-58

...