...

เกษตรพื้นบ้าน กับ เกษตรพาณิชย์

...

ทุกวันนี้ภาครัฐและเอกชนหันมาพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากกระแสนิยมและการตื่นตัวในตลาดโลกทำให้ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ เริ่มขยายช่องทางมากขึ้น

...

การผลิตสินค้าอินทรีย์ของไทย แบ่งการผลิตเป็น 2 แบบ คือ เกษตรอินทรีย์ตามแบบวิถีพื้นบ้าน และ เกษตรอินทรีย์แบบเชิงพาณิชย์

...

ในการผลิตเชิงพาณิชย์ ต้องมีตรารับรองมาตราฐาน ทัดเทียมกับมาตราฐานสากล แต่สำหรับวิถีพื้นบ้านจะมีการรวมตัวเป็นสมาคมผู้ค้าเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อยกระดับมาตราฐานสินค้าให้เทียบเท่ามาตราฐานสากล

...

จะเห็นว่าตลาดเกษตรอินทรีย์ของไทย ยังคงเป็นตลาดของผู้ผลิต และด้วยราคาผลผลิตมีแนวโน้มสูงกว่าราคาสินค้าเกษตรทั่วไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.organicnaturalexpo2017.com

...