...

Market World

...

รู้จักเกษตรอินทรีย์โลกกันไหม !! มาดูกันซิว่าบ้านใกล้เรือนเคียงของเราแนวทางเกษตรอินทรีย์ไปถึงไหนกันแล้ว และประเทศของเราอยู่ในระดับไหน พร้อมแล้วไปเราไปท่องโลกเกษตรอินทรีย์กัน !!!

การขยายตัวของพื้นที่การเกษตรอินทรีย์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (2557-2558) เราพบว่าประเทศออสเตรเลียยังคงเป็นผู้นำทางด้านเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตราฐานในการทำเกษตรอินทรีย์กว่า 141.8 ล้านไร่ รองลงมา คือ อาร์เจนตินา 19.21 ล้านไร่ สหรัฐอเมริกา 12.68 ล้านไร่

...

สำหรับประเทศไทยสินค้าเกษตรอินทรีย์ถือว่ายังมีข้อจำกัด เพราะยังไม่สามารถผลิตในลักษณะเกษตรกรรมขนาดใหญ่ได้ จึงทำให้ราคาการส่งออกค่อนข้างสูง และเพื่อทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ ปี 2560 – 2564 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการผลิต การค้า และบริโภคสินค้าอินทรีย์ของอาเซียนต่อไป

...

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.organicnaturalexpo2017.com

...