...

ปลาสลิดอินทรีย์

ปลาสลิด เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่คนนิยมนำมาประกอบอาหาร เป็นผลผลิตที่มีความสำคัญในด้านการตลาด

แล้วปลาสลิดอินทรีย์ คืออะไร ?

การเลี้ยงปลาสลิดอินทรีย์ คือ การเลี้ยงปลาสลิดแบบองค์รวม ใช้วิธีที่เกื้อหนุนระบบนิเวศ รักษาความหลากหลายของวงจรชีวภาพ รวมถึงสวัสดิภาพของสัตว์น้ำ

ที่สำคัญเลี่ยงการใช้วัตถุดิบสังเคราะห์ ไม่ใช้วัตถุดิบที่ดัดแปลงทางพันธุกรรม

การผลิตปลาสลิดอินทรีย์สู่ผลผลิตแปรรูป ทุกขั้นตอนล้วนต้องอยู่ในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยใช้อินทรียวัตถุอย่างเช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดภายในฟาร์ม รวมไปถึงการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ป้องกันการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ยึดหลักการรักษาความเป็นอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อาหาร

เปลี่ยนการเลี้ยงปลาสลิดธรรมดา สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต้องทำยังไง ?

ปรับเปลี่ยน 1 รอบการผลิต และขอการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่เดิมที่เคยเลี้ยง พื้นที่ในการเลี้ยงต้องเหมาะสม ไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดมลพิษ อยู่ใกล้แหล่งน้ำดีมีปริมาณน้ำเพียงพอ มีแนวกันชนป้องกันการปนเปื้อนจากพื้นที่ใกล้เคียง

TIP : บนพื้นที่ 5% ภายในฟาร์ม ต้องปลูกพืชเพื่อรักษาระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม

อาหารที่ให้เรากินก็สำคัญนะ ต้องเป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ ห้ามใช้ยาปฏิชีวนะ

นอกจากนี้ การเฝ้าระวังสุขภาพของปลาสลิด คือ สิ่งที่จำเป็นและต้องทำอย่างสม่ำเสมอ การดูแลให้ถูกสุขลักษณะจะช่วยทำให้ปลาสลิดในฟาร์มของเราไม่เป็นโรคติดต่อ มีสุขภาพแข็งแรง

...

ขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.fisheries.go.th/

...