...

กุ้ง ออร์แกนิค

นอกจากสินค้าทางการเกษตรที่หันมาเข้าสู่ระบบอินทรีย์แล้ว สินค้าประเภทสัตว์น้ำก็ได้ผันแปรเข้าสู่ระบบอินทรีย์ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งอินทรีย์ ซึ่งประเทศไทยคือผู้นำส่งออกสินค้ากุ้งทะเล

เลี้ยงกุ้งอินทรีย์ ดีอย่างไร ?

การเลี้ยงกุ้งอินทรีย์ นอกจากจะปลอดภัยต่อสารพิษตกค้างแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนในการผลิต ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมสิ่งมีชีวิตทั้งในดินและน้ำให้มีความมดุล ก่อนหน้านี้ผลผลิตการเลี้ยงกุ้ง เกิดปัญหาเรื่องโรคไวรัสกุ้งโตช้า จึงมีผู้ผลิตบางคนใช้สารเร่งเพื่อให้เพียงพอต่อการส่งสินค้าออกสู่ตลาด จึงทำให้เกิดปัญหาตามมา คือ สารเคมีที่ตกค้างในกุ้ง

อะไรคือแนวทางการเลี้ยงกุ้งอินทรีย์ ?

เบื้องต้นเลยเราต้องเข้าใจระบบการเลี้ยงแบบอินทรีย์ ถ้าเราไม่เข้าใจการเลี้ยงกุ้งอินทรีย์ อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จและไม่ผ่านมาตราฐาน

“ สิ่งสำคัญ คือ ความตั้งใจ การรับผิดชอบใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีการจดบันทึก จัดทำคู่มือการเลี้ยงกุ้ง เพื่อการตรวจสอบ “

Tip :ปัจจัการเลือกสถานที่ คือ ปัจจัยแรกของการเลี้ยงกุ้งอินทรีย์

การจัดการบ่อเลี้ยงกุ้ง เราต้องรู้วิธีการป้องกัน ดินเสีย น้ำเสีย โรคระบาด สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต โดยไม่เน้นและใช้สารเคมี

...

การดูแลสุขภาพของกุ้ง จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น การให้อาหาร การควบคุมคุณภาพน้ำและดิน และการจัดการระบบการเก็บข้อมูลเพื่อจะนำไปสู่การปรับปรุง คือสิ่งที่ผู้เลี้ยงกุ้งต้องทำสม่ำเสมอ

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.nicaonline.com/new-210.html

...