...

เกษตรอินทรีย์ สู่ เกษตรทฤษฏีใหม่

อะไรคือเกษตรทฤษฏีใหม่ ?

ประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมทางการเกษตร เนื่องจากยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปการพัฒนาการเกษตรกรรมจึงต้องเปลี่ยนตาม เกษตรทฤษฏีใหม่ เป็นหนึ่งในแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการบริหารจัดการอย่างสมดุล

ทำไมต้อง30 : 30 : 30 : 10

...

การทำเกษตรทฤษฏีใหม่ คือการพัฒนาการทำเกษตรแบบดั้งเดิม (เกษตรอินทรีย์) โดยเน้นหลักให้เกษตรกรพึ่งพาตนเอง บริหารจัดสรรพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ในการขุดสระเก็บน้ำ 30% ปลูกข้าวทำนา 30% ปลูกพืชผสมผสาน 30% และที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ 10% เป็นหนึ่งแนวทางที่ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกิน ส่งผลให้เกษตรมีรายได้ไม่เพียงพอ

มีพื้นที่น้อยจะทำการเกษตรได้ยังไง ?

...

บางคนอาจมองว่าการทำเกษตรกรรมต้องมีพื้นที่มากถึงจะทำได้ สำหรับหลักทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงให้แนวทางการจัดการแบ่งส่วนในพื้นที่ของตนเอง ไม่จำเป็นว่าเราจะมีพื้นที่มากหรือน้อย การแบ่งส่วน 4 ส่วน คือ หลักทฤษฏีใหม่ขั้นต้น ซึ่งชาวบ้านที่รายได้น้อยก็สามารถทำได้

เอาง่ายๆ ว่า เริ่มจากสิ่งที่เรามีอยู่ บริหารจัดการให้สมดุลตามสัดส่วนทั้ง 4 พัฒนาการทำเกษตรของเราจะค่อยๆ เติบโตขึ้นเอง

...

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://web.ku.ac.th/king72/2542-09/res05_02.html

...