...

หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์

...

หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ เป็นโครงการของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นในภูมิภาคของไทย เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

...

ระบบการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรที่ทำการเกษตรอินทรีย์ และชุมชนในหมู่บ้านมีการบริโภคผลผลิตในชุมชนของตนเองและนำผลผลิตส่วนที่เหลือไปจำหน่าย ผลผลิตต้องมีศักยภาพ และสามารถผลักดันเข้าสู่การรับรองมาตรฐานได้อีกด้วย

...

Read more :www.organicnaturalexpo2017.com/2017/06/27/ที่มาของชัยภูมิโมเดล-organic-valley/

...