...

ชั่งหัวมัน .. สู่เกษตรของพ่อ

“...หัวมันเทศวางไว้บนตาชั่งไม่มีดินและไม่มีน้ำยังงอกได้ ที่ดินแปลงนี้มีดินและพอมีน้ำอยู่บ้าง ก็น่าจะปลูกมันเทศได้...”

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ด้วยพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงได้มองเห็นพื้นที่ว่างเปล่าสู่การเกิดผลผลิตอันทรงคุณค่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร

...

หลายคนคงสงสัยว่าทำไมต้องชั่งหัวมัน ครั้นหนึ่งได้มีชาวบ้านน้ำหัวมันเทศมาถวายและทรงมีรับสั่งให้นำไปวางไว้บนตาชั่งโบราณที่อยู่ในห้องทรงงาน ณ พระราชวังไกลกังวล หลังจากที่พระองค์เสด็จกลับกรุงเทพฯ และกลับมาที่พระราชวังอีกครั้ง ปรากฏว่าหัวมันเทศที่วางอยู่บนตาชั่งกลับมีใบงอกออกมา จึงรับสั่งให้นำหัวมันเทศที่แตกใบไปเพาะใส่กระถางในเรือนเพาะชำ

...

TIP :คนที่ไปดูก็เห็นได้ว่า เริ่มต้นด้วยไม่มีอะไรเลยแต่ว่าต่อมาภายในวันเดียว ทุกคนที่อยู่ในท้องถิ่นนี้ก็เข้าใจว่าต้องช่วยกัน และยิ่งในสมัยนี้ในระยะนี้เราต้องร่วมมือกันทำ เพราะว่าถ้าไม่มีการร่วมมือกันก็ไม่ก้าวหน้า

จากพื้นดินแห้งแล้งเหมือนดั่งทะเลทราย แปรสภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ปกคลุมด้วยพื้นที่สีเขียวเกิดผลผลิตมากมาย ทำให้ประชาชนที่ยากไร้เริ่มมีรายได้มากขึ้น

...

แต่ทั้งหมดนี้จะประสบผลสำเร็จไม่ได้ ถ้าขาดความมือร่วมใจกันทุกฝ่าย เป้าหมายของโครงการนี้ คือ การพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นแหล่งทำกินแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกร โดยอาศัยสิ่งที่เรามีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่สำคัญคือ ไม่ใช้สารเคมี

เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส...ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

ข้อมูลจาก : www.cavalryregiment5.com

...