...

หลัก 4 ประการ เกษตรอินทรีย์สากล

มาดูหลัก 4 ประการของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ หรือ IFOAM กัน

...

ระบบเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นใยอย่างยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ โดยมีการเน้นหลักการปรับปรุงดิน การทำเกษตรอินทรีย์จึงช่วยลดปัจจัยภายนอกและหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ สารกำจัดศัตรูพืชและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์

1. ทำให้เกิดสภาพสมบูรณ์ของดิน พืชผล สัตว์เลี้ยง และระบบนิเวศน์

2. มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ประโยชน์อินทรีย์ในฟาร์มมากที่สุด

3. คำนึงถึงความสัมพันธ์ของเกษตรกร ผู้ประกอบการแปรรูป การจำหน่าย ผู้บริโภค ต้องเคารพสิทธิของกันและกัน

4. มีสำนึกที่ดีในการผลิต ไม่เสี่ยงต่อการทำลายระบบนิเวศ แต่เน้นปกป้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกสิ่ง

...

ขอบคุณข้อมูลจาก : WWW.ORGANICNATURALEXPO2017.COM/2017/06/27/หลักการเกษตรอินทรีย์สา/

...