...

SAY NO GMO

...

เกษตรอินทรีย์ คือ สิ่งที่เราทราบกันอยู่แล้วว่า คือ ทุกขั้นตอนมีการผลิตที่มาจากธรรมชาติ มีระบบมาตราฐานรับรอง ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปสินค้า ทุกอย่างต้องถูกควบคุมภายใต้ USDA (เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ)

...

GMOคือพืชที่มีการตัดต่อใส่ยีน เพื่อให้พืชต้านทานยาปราบวัชพืช ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช

...

GMO ยังทำให้แมลงดื้อยา จึงทำให้ต้องเพิ่มสารกำจัดศัตรูพืช ส่วนเกษตรอินทรีย์ให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติเป็นตัวควบคุม นอกจากนี้ ประชาคมวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ข้อสรุปว่า GMO จะปลอดภัยในระยะยาว แต่เกษตรอินทรีย์มีมาตราฐานรับรอง

- ท้ายที่สุดแล้วผลกระทบจะตกไปอยู่ที่ผู้บริโภค ผลผลิตมีสารเคมีตกค้าง ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย

- ผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์ ให้ความปลอดภัย และยั่งยืนกว่าทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.organicnaturalexpo2017.com

...