...

บ้านของพ่อ .. สอนสิ่งดี“ปุ๋ยอินทรีย์ ”

ดินแบบไหนที่เหมาะกับการเกษตรกรรม ?

โครงการต่างๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ล้วนเป็นแนวทางในการศึกษาดำเนินการให้บรรลุตามพระราชประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพสกนิกรชาวไทยทั้งสิ้น และการศึกษาทดลองส่วนใหญ่เริ่มต้นขึ้นภายในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักของคนไทย

ปัญหาอย่างหนึ่งของการทำเกษตรกรรม คือ เป็นกรดดินพรุ

ดินพรุ คือ ดินที่แปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัด ดินพรุ เป็นภาษาท้องถิ่นของภาคใต้ แปลว่าพื้นที่ที่มีน้ำขัง แต่ในภาษาอังกฤษใช้คำเดียวกับคำว่า ดินเปรี้ยว

ในปี ๒๕๒๘ พบว่าพื้นดินพรุในภาคใต้มีอุปสรรค เนื่องจากมีความเป็นกรดสูง พระองค์ทรงนำดินพรุดังกล่าวมาทดลองเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดด้วยการใช้อินทรีย์วัตถุ เนื่องจากในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มีการเลี้ยงโคนม การสีข้าว ปลูกพืชตระกูลถั่ว อยู่แล้ว สิ่งเหล่านี้ คือ อินทรีย์วัตถุชั้นยอด

หลังจากการทดลองโดยใช้อินทรีย์วัตถุที่มี ทำให้ดินมีความเป็นกรดลดลง

จึงได้มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเกิดโรงปุ๋ยอินทรีย์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ถือเป็นแม่แบบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งปัจจุบันปุ๋ยอินทรีย์ ได้ผลิตจาก มูลโค เศษหญ้า เศษผักและผลไม้ เป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

...

แหล่งที่มา : หนังสือ 50 ปี โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จัดทำโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

...