...

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเกษตรอินทรีย์

...

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยตั้งมั่นอยู่บนความพออยู่ พอกิน

...

ในยุควิกฤติพิษภัยจากสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ปัญหาของดินเสื่อมโทรมจากสารเคมี ทำให้ส่งผลกระทบในทุกๆ ด้าน ภูมิปัญญาทางเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีส่วนช่วยในการพลิกฟื้นทรัพยากรธรรมชาติให้คืนกลับมา

...

หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติที่ได้นำไปสู่เกษตรอินทรีย์ เพราะนำวัสดุจากธรรมชาติที่อยู่รอบตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงทำให้ต้นทุนในการผลิตลดลง เป็นปัจจัยหลักในการบริหารจัดการการเกษตรโดยใช้สิ่งที่มีอยู่ ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ ปลอดสารพิษ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

...

สิ่งที่ทำให้เกษตรอินทรีย์มีต้นทุนการผลิตลดลง เพราะ ปัจจุบันต้นทุนของสารเคมีทางการเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้น จากสถิติการนำเข้าตั้งแต่ปี 2553 - 2559 ของกรมวิชาการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

...

ขอบคุณภาพจาก : http://www.oae.go.th/economicdata/pesticides.html

ขอบคุณข้อข้อมูลจาก : http://www.organicnaturalexpo2017.com/

...