...

บ้านของพ่อ .. สอนสิ่งดี“นาทดลอง ”

...

“...ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาและทดลองการทำนามาบ้าง และทราบดีว่าการทำนานั้นมีความยากลำบากเป็นอุปสรรคอยู่มิใช่น้อย จำเป็นต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดีและใช้วิชาการต่างๆ จึงจะได้ผลเป็นล่ำเป็นสัน...”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ผู้นำกลุ่มชาวนา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสิ่งที่เราเห็นอยู่ตลอดและสม่ำเสมอ คือ การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงออกเยี่ยมพสกนิกรชาวไทยพร้อมนำแนวทางการแก้ไขไปสู่ต้นตอของปัญหา สิ่งที่พระองค์ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การพัฒนาให้สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นและการผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภค

จุดเริ่มต้นของการทำนาสมัยใหม่ได้เริ่มต้นที่บ้านของพระองค์

ด้วยพระราชหฤทัยพระองค์ได้ทรง “ทำนาทดลอง” ขึ้นในพื้นที่เขตพระราชฐานเพื่อศึกษาทดลองเรียนรู้ศาสตร์จากดินและพืช ทรงตระหนักอย่างแน่ชัดว่าข้าวมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวไทย และตั้งแต่นั้นมาได้มีการวิจัยพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ในแปลงนาของพระองค์

TIP :ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ พระองค์ทรงเสด็จฯไปทอดพระเนตรกิจกรรมที่สถานีทดลองพันธุ์ข้าวพิมาย ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

หลังจากนั้น พระองค์ได้นำเทคโนโลยีและหลักวิทยาศาสตร์มาเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงก่อให้เกิด ควายเหล็ก ที่พระองค์ทรงประดิษฐ์เองและฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พร้อมทั้งการหว่านเมล็ดข้าวเก็บเกี่ยวด้วยพระองค์เอง

...

ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงขับรถไถนา เตรียมดิน หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว

และทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นในบ้านของพระองค์ จวบจนปัจจุบันการทำนาสมัยใหม่ได้เป็นที่แพร่หลายในหมู่เกษตรกร ทรงเน้นย้ำหลักการสำคัญอีกด้วยว่า การทำนาสมัยใหม่ นอกจากจะนำเอาเทคโนโลยี หลักวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้อง การสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี สอดคล้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิม คือหัวใจสำคัญของการทำเกษตรกรรม

...

แหล่งที่มา : หนังสือ 50 ปี โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จัดทำโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

...