...

บ้านของพ่อ .. สอนสิ่งดี“ศูนย์รวมนม”

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรบิดาของกิจการโคนมในประเทศไทย “

“...ถ้าเราส่งเสริมให้ผลิตนมมากเพื่อที่จะมาทำนมสดแบบบริษัทใหญ่ทำ หรือทำนมกระป๋อง จะต้องกวดขันในทางคุณภาพ นมจำนวนไหนที่ไม่ถึงคุณภาพจะต้องเททิ้ง...”

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการดำเนินงาน สร้างโรงงานนมผงที่ตำบลหนองโพ จังหวัด ราชบุรี

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๑๓

การเริ่มต้นอาชีพโคนมถือเป็นสิ่งใหม่สำหรับคนไทยหลังจากเกษตรกรหันมาเลี้ยงโคนมกันมากขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาด พระองค์จึงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้หลักพาสเจอร์ไรส์หรือการถนอมอาหารประเภทนมด้วยความร้อน

TIP :หลักพาสเจอไรส์ คือ การถนอมอาหารด้วยความร้อนในอุณหภูมิ 60 – 80 องศาเซียลเซียส ทำให้จุลินทรีย์ไม่มีชีวิต

...

จากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงทำให้สวนจิตรลดากลายเป็น ศูนย์รวมนม เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และให้ความสำคัญกับคำว่า คุณภาพที่ดี

ด้วยพระราชปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพระองค์ยังทรงศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์ปัญหารอบด้าน ทรงได้สร้างแนวคิดใหม่เพื่อนำไปคลี่คลายปัญหานมดิบล้นตลาด ด้วยการเปิดโรงงานนมผง โรงนมอัดเม็ด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอีกทาง

“การทำให้สำเร็จผล เราไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่ หรือใช้เงินทุนมากมาย เพียงแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆ ที่เรามี”

พระดำรัสที่พระองค์เคยตรัสไว้

แหล่งที่มา : หนังสือ 50 ปี โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จัดทำโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

...