...

โคนมไทย สู่ น้ำนมอินทรีย์

... OgranicMilk เพื่อคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพสัตว์ …

รู้เปล่าว่า น้ำนมอินทรีย์มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าน้ำนมที่ได้จากแม่โคนมทั่วไป

จากจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงโคนม ด้วยพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรผู้ทรงริเริ่มโครงการส่วนพระองค์ ส่วนจิตรลดา ปัจจุบันอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรได้มีอัตราขยายที่สูงขึ้น รวมถึงการทำเกษตรอินทรีย์ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

น้ำนมอินทรีย์ มีดีอย่างไร ?

น้ำนมอินทรีย์ คือ น้ำนมที่ได้จากโคนมที่ผ่านการเลี้ยงในระบบอินทรีย์ ด้วยการทำให้แม่โคนมมีความสุข กินอาหารโดยปราศจากสาร GMOs มีการจัดการฟาร์มที่ดี ปลอดโปร่ง สะอาด มีพื้นที่กลางแจ้งให้ออกกำลัง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

TIP :สาร GMOs คือ กระบวนการทางพันธุวิศวกรรม การตัดต่อยีน ดัดแปลงพันธุกรรมของ พืช สัตว์ แบคทีเรีย และจุลินทรีย์

การปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม คือ หัวใจสำคัญของการทำการเกษตร

...

อยากจะเลี้ยงโคนมอินทรีย์ต้องทำยังไง ?

หลักการเลี้ยงโคนมอินทรีย์ ง่ายนิดเดียว มีอยู่ 6 หลักพื้นฐาน คือ 1.พื้นที่เลี้ยงโคนม ต้องมีขอบเขตชัดเจน 2. เลือกพันธุ์โคนมที่แข็งแรง 3. ทำความเข้าใจกับระบบการเลี้ยงโคนม 4.สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ต้องโปร่ง โล่ง สะอาด ไม่หนาแน่น 5. การดูแลสุขภาพสัตว์ ต้องมีสวัสดิภาพอย่างเหมาะสม 6.รักษาระบบอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อาหาร เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก : region2.dld.go.th

...