...

เปิดโลกทัศน์สู่ตลาดอินทรีย์

สินค้าเกษตรอินทรีย์กำลังเริ่มเป็นที่จับตามองทั้งในไทยและต่างประเทศ

...

เริ่มจากในไทย พื้นที่ทางการเกษตรอินทรีย์ได้รับรองมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ และมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก

...

สำหรับภาพรวมสินค้าออร์แกนิคไทย พ.ศ.2557 มีมูลค่า 2,331.55 ล้านบาท โดยมีการส่งออก

...

จากผลสำรวจทำให้เราเห็นถึงช่องทางตลาดเกษตรอินทรีย์ที่มีแนวโน้มไปในทางสูงขึ้น โดยเฉพาะ โมเดิร์นเทรด มีมูลค่าการขายรวม 306 ล้านบาท/ปี รองลงมาคือ ร้านกรีน หรือร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าออร์แกนิคหลากหลายประเภท มียอดขายรวม 151.62 ล้านบาท/ปี ตามมาด้วยร้านอาหารและเครื่องดื่ม

READ MORE :WWW.ORGANICNATURALEXPO2017.COM/2017/06/27/ช่องทางตลาดสินค้าอินทร/

...