...

สุดยอดบุคคลแห่งปี

“ในการเลือกใช้ชนิดพันธุ์ สายพันธุ์และเทคนิคการขยายพันธุ์ให้เป็นไปตามหลักการของเกษตรอินทรีย์ โดยคำนึงถึง ความสามารถในการปรับตัวของสัตว์ในสภาพแวดล้อมการผลิต ความสามารถอยู่รอดและความต้านทานโรค โดยเลือกชนิดพันธุ์สัตว์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่ทนทานต่อโรคและการ ขยายพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติ”

...

คุณอัคร ธิติถาวร ได้รับรางวัลพระราชทานเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการเลี้ยงสัตว์ ปี 2551

จากพนักงานบริษัท สู่บ้านเกิด เพราะเห็นคุณค่าของเกษตรอินทรีย์

คุณอัคร เริ่มต้นจากการผลิตอาหารปลอดสาร ใช้สร้างสมดุลระบบนิเวศ ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเอง เรียนรู้ตลอดเวลาทำให้คุณอัคร เริ่มปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน

TIP :ในช่วงเวลานั้นคุณอัครได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับคนในชมรมเลี้ยงแพะ

ภายในฟาร์มของคุณอัคร มีระบบการจัดการฟาร์มที่ผสมผสานกันอย่างเกื้อกูล พืช – สัตว์ – ประมง สร้างความรู้การเลี้ยงแพะจากการปฏิบัติจริง เรียนรู้ความสัมพันธ์ของวงจรชีวภาพจนสามารถถ่ายทอดสู่เครือข่ายนักเรียน นักศึกษา และคนที่มาขอดูงาน

มูลแพะ ยังเป็นปุ๋ยให้กับพืชและสร้างแหล่งอาหารแพลงตอนได้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีระบบจัดการต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น การปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่อง การผสมพันธุ์ การเลี้ยงลูก การจัดการให้อาหาร การดูแลสุขภาพสัตว์ การจัดการมูลสัตว์ การรีดนม จนถึงการแปรรูปผลผลิต ซึ่งทุกขั้นตอนอยู่ในระบบการจัดการของเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด ถือว่าเป็นฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ที่เป็นต้นแบบของคนภูเก็ต

“วิถีธรรมชาติ สัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย”

...

ขอบคุณข้อมูลจาก : extension.dld.go.th

...