...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

ปลุกชีวิตภัยแล้งกับนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ

ปัญหาภัยแล้งส่งกระทบเป็นอย่างมากทางการเกษตร

- ทำให้ผลผลิตลดลง

- เกษตรกรเริ่มขาดแคลนรายได้

เพื่อรับมือกับวิกฤตภัยแล้งการทำการเกษตรแม่นยำจึงเป็นนวัตกรรมในรูปแบบหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร

...
...
เกษตรแม่นยำ
คือ การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่แม่นยำและชัดเจน
...

เกษตรแม่นยำ ปลูกผักโรงเรือน ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง

การเกษตรแม่นยำ ประกอบไปด้วย

1. เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิถีการและเทคโนโลยี

2. วินิจฉัยและเก็บข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล

3. วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงวางแผนจัดการเพาะปลูก

4. ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

5. ประเมินผล

...
...

โมเดลการปลูกผักโรงเรือนใช้น้ำน้อย เป็นหนึ่งในนวัตกรรมทางการเกษตรที่จับเอาหลักการเกษตรแม่นยำเข้ามาปรับใช้ ทำให้เกษตรกรสามารถรับมือกับวิกฤตปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นได้

ภาพตัวอย่าง

- โรงเรือนขนาด 6 x 24 ตารางเมตร

- โต๊ะปลูกผัก 8 โต๊ะ = ปลูกได้ 5,000 ต้น / ปี

- ปลูกได้ทั้งหมด 8 ครั้ง

- น้ำจากแหล่งธรรมชาติหรือบ่อบาดาล

- ระบบน้ำแบบหยดโดยเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

...
...
...
...
...

อ้างอิง

https://www.matichon.co.th/publicize/news_2006735

https://www.salika.co/2020/02/29/precision-agriculture-drought-2563-solutions/

https://www.nectec.or.th/news/news-article/precision-farming-nectec.html#