...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

การเดินทางของข้าวอินทรีย์

...

ข้าวอินทรีย์ต่างจากข้าวทั่วไปอย่างไรนะ ?

...
...
ข้าวอินทรีย์

ไม่ใช้สารเคมีใดใดทางการเกษตร ทุกขั้นตอนการผลิตต้องผ่านมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์

แล้วรู้หรือไม่ กว่าจะเป็นข้าวอินทรีย์ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง ? แล้วข้าวอินทรีย์ต่างจากข้าวทั่วไปอย่างไร ?

พื้นที่ปลูกข้าว

- เลือกพื้นที่ขนาดใหญ่

- มีแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูก

- ห่างจากแปลงนา ที่ใช้สารเคมี

...
...

พื้นที่ที่ใช้ในการปลูกข้าว ไม่ควรเป็นพื้นที่ที่เคยใช้สารเคมีเป็นเวลานานๆ ติดต่อกัน

...
...
พันธุ์ข้าว

- เลือกพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตดี

- ต้านทานโรคและศัตรูข้าว

- ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ข้าว 105 และ กข 15

เมล็ดพันธุ์ข้าว

- เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ต้องมาจากแปลงผลิตอินทรีย์

- ผ่านการเก็บรักษาโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์

- ปราศจากโรค แมลง และวัชพืข

...
...
...
...
ดิน

- ปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการปลูก

- การไถดิน เช่น ไถดะ ไถแปรคราด และทำเทือก

การเตรียมดิน คือ การปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสม

...
การปลูก

- ข้าวอินทรีย์เหมาะกับการปลูกแบบปักดำ

- ต้นกล้าที่นำมาปลูกต้องมีอายุประมาณ 30 วัน

- ระยะการปลูกถี่กว่าข้าวทั่วไป

...
...
...
...
...
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

- ไม่เผาฟางข้าว เผาตอซังในแปลงนา

- ใส่วัสดุอินทรีย์ในแปลงนาสม่ำเสมอ

- ปลูกพืชตะกูลถั่ว เป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน

- ไม่ควรปล่อยให้ดินว่างเปล่าก่อนปลูกข้าว – หลังปลูกข้าว

- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สม่ำเสมอ

...
การปลูกพืช

- ปลูกเพียงปีละครั้ง

- เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับข้าวแต่ละพันธุ์

- ปลูกพืชหมุนเวียน

...
...

พืชหมุนเวียน เช่น พืชตระกูลถั่ว ควรปลูกก่อนและหลัง หรือบางคนปลูกข้าวอินทรีย์พร้อมกับพืชตระกูลถั่ว แต่ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่เหมาะสม

...
...
ควบคุมวัชพืช

- เตรียมดินที่เหมาะสม

- ใช้ระดับน้ำในการควบคุมวัชพืช

- ใช้วัสดุคลุมดิน

ป้องกันโรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืช

- ใช้ข้าวพันธุ์ต้านทาน

- รักษาความสมบูรณ์ของดิน

- รักษาสมดุลของธาตุ อาหาร และน้ำ

- ใช้วิธีกล เช่น ไฟล่อ กับดัก และกาวเหนียว

...
...

องค์ประกอบของข้าวอินทรีย์ที่แข็งแรง คือ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และมีความสมดุลของธาตุอาหารพืช

...
...
การจัดการน้ำ

- รักษาระดับน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม

- ควรอยู่ในระดับ 5 - 15 ซม. ตลอดฤดูกาล ก่อนเก็บเกี่ยว 7 – 10 วัน

การเก็บเกี่ยว การนวดระบายความชื้น และเก็บรักษาข้าวเปลือก

- เก็บเกี่ยวหลังออกดอก 28 – 30 วัน

- เก็บเกี่ยวโดยใช้เคียว ตากฟ่อนข้าว 2-3 แดด

- เก็บเกี่ยวโดยใช้รถเกี่ยว ตกบนลานที่แดดจัด 1 – 2 วัน พลิกกลับเมล็ด 3 – 4 ครั้ง เพื่อลดความชื้น

- นำข้าวเก็บในยุ้งฉาง เมื่อความชื้นอยู่ต่ำกว่า 14 %

...
...
...
...
...

อ้างอิง

www.ricethailand.go.th/Rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#:~:text=การผลิตข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิตทางการเกษตร,ไร่นาหรือจากแหล่ง