...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

ทำไมต้องเลือกดื่มชาออร์แกนิค

ชา Organic
ชาออร์แกนิคนั้นเป็นชาที่ได้ผ่านระบบการผลิตและแปรรูปภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้ตัดต่อทางพันธุกรรม หรือวัตุสังเคราะห์ใดๆ
...
...

การเตรียมหน้าดินก่อนปลูกโดยต้องทำให้ปลอดสารพิษไม่น้อยกว่า 3 ปี ในกระบวนการผลิตต้องมีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำเพื่อให้ผลผลิตเจริญเติบโตตามธรรมชาติอย่างแท้จริง และปลอดภัยต่อสุขภาพไม่มีสารตกค้างจากสารเคมี

...
...
ข้อดีของชาออร์แกนิค

รสชาติอร่อยเพราะเติบโตในสภาพอากาศที่เหมาะสมและแหล่งน้ำธรรมชาติ

คุณภาพดีเพราะเก็บด้วยมือ

ปลอดภัยต่อสุขภาพในระยะยาว

ไม่มีสารเคมีตกค้าง

...

ขอบคุณข้อมูล : https://www.northlandtea.com/blogs/news/article

...